Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Veel gebeurd, veel bereikt

Veel gebeurd,
veel bereikt

2012 was een intensief jaar voor Skanfonds. Het fonds ondersteunde ruim 600 bijzondere projecten voor kwetsbare mensen. Het vierde zijn 55-jarig jubileum. En scherpte zijn fondsprofiel aan. Een interview met directeur Henriëtte Hulsebosch en voorzitter Theo Camps.

Organisaties leer je kennen door hoe zij hun mijlpalen vieren. Dat geldt ook voor Skanfonds. Dat zette ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum zijn gasten aan het werk.

Zij kregen vraagstukken voorgelegd, met het verzoek om mee te denken. De vraagstukken waren afkomstig van projectaanvragers van Skanfonds. Directeur Henriëtte Hulsebosch: ‘Er zat zo veel expertise in de zaal. Terwijl onze aanvragers vaak niet het geld hebben om expertise in te huren voor de vragen waarmee ze soms worstelen. Dat kunnen we mooi verbinden, dachten we toen direct.’

lees verder

lees verder

lees verder

lees verder

missie en visie

missie en visie

missie & visie

missie & visie

Veel gebeurd, veel bereikt

Die aanpak typeert Skanfonds. Het fonds geeft niet alleen geld aan maatschappelijke initiatieven, maar wil ook mensen verbinden. Karakteristiek is de dialoog die Skanfonds voert met de aanvragers.

Varen op de aanvragers
Voorzitter Theo Camps: ‘We bedenken de initiatieven niet zelf. We varen op de aanvragers: zij weten wat er speelt in de buurt en wat er nodig is om mensen in kwetsbare situaties verder te brengen.’ Hulsebosch: ‘Heeft iemand een goed projectvoorstel, dan helpen we de slaagkans van het project vergroten. We denken mee, we zetten onze expertise in. En we zoeken desnoods mee naar oplossingen om een veelbelovend project toch van de grond te krijgen.’
Op die manier steunde Skanfonds in 2012 ruim zeshonderd initiatieven.

lees verder

lees verder

terug

terug

terug

terug

lees verder

lees verder

Veel gebeurd, veel bereikt

Zo waren er projecten voor dakloze jongeren. Voor mensen die voor anderen zorgen. En er waren dit keer opvallend veel aanvragen voor schuldhulpverlening en voedselbanken. Camps: ‘Juist in deze tijden is de bijdrage van Skanfonds belangrijk. Wat groots en meeslepend is, krijgt al snel de aandacht in de media en de samenleving. Wij focussen juist op kleine initiatieven, dicht bij huis. Misschien minder sexy, maar essentieel.’

Trots op katholieke sociale traditie
Skanfonds is een fonds met een stevige plek vanuit de katholiek sociale traditie, benadrukt Camps. ‘Het heeft de wederopbouw na de tweede wereldoorlog meegemaakt. De ontwikkeling van de verzorgingsstaat. De privatiseringsgolf. De ontkerkelijking... We zijn er trots op dat het fonds in elke periode vanuit zijn traditie een eigen invulling heeft gegeven aan zijn missie. Tot op de dag van vandaag.’

Het zijn ook juist de veranderende tijden waarom Skanfonds in 2012 zijn missie verder aanscherpte.
Hulsebosch: ‘We zijn van oudsher een breed

georiënteerd fonds: het fonds voor noden in de samenleving. Maar niet alles kan. We hadden behoefte aan meer kaders en houvast om onze keuzes te maken. Bovendien willen we actief zijn in een niche waar wij écht het verschil kunnen maken.’

Focus op meest kwetsbaren
Zo besloot het fonds om voortaan expliciet te focussen op de meest kwetsbaren. Dat zal het fonds de komende jaren zichtbaar gaan uit-dragen. Hulsebosch: ‘Dat doen we bijvoorbeeld aan de hand van maatschappelijke vraagstukken. Denk aan armoede en zwerfjongeren. We gaan zelf actiever op zoek naar innovatieve projecten. We gaan verhalen vertellen over de initiatieven die we steunen, zodat anderen daar weer hun voordeel mee kunnen doen. En we gaan nog
meer de dialoog aan met onze aanvragers en doelgroepen.’

Verbinding zoeken
De grootste opdracht is om als Skanfonds een
eigen en onderscheidende positie te verwerven.

Camps: ‘Mensen zoeken verbinding met elkaar in de samenleving. Ze zijn bereid om een inspanning te leveren voor de ander. Dat zie je ook aan de projecten van Skanfonds. We gaan via die initiatieven onze aantrekkingskracht én de verbinding tussen initiatiefnemers te vergroten. Dat is niet alleen goed voor Skanfonds, maar ook voor de samenleving.’

Hulsebosch: ‘Het wordt een maatschappelijk spannende tijd. De overheid heeft nou eenmaal niet meer het geld om alle voorzieningen in stand te houden. Mensen kunnen veel, maar het zijn juist de kwetsbaren die daartoe niet altijd in staat zijn. Ik hoop dat er mensen in wijken en buurten zeggen: dit accepteren we niet, hier gaan we zelf wat aan doen. Díé initiatieven helpen we graag mogelijk maken. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die initiatieven ons fonds weten te vinden.’

terug

terug

terug

terug

Skanfonds wil dat mensen in kwetsbare
situaties meer maatschappelijke kansen
krijgen. We helpen daarom initiatieven op
weg die hun redzaamheid en aansluiting in
de samenleving vergroten. Dat doen we met
geld en met de kennis die we hebben
opgebouwd. Het katholiek sociaal denken
is onze inspiratiebron en vormt het kompas
waarop we koersen.

Missie

Ieder mens telt. Iedereen mag
meedoen. Dat vraagt om een
samenleving waarin iedereen een
plek heeft en mensen omzien naar elkaar.
Dat is lang niet altijd het geval. Daarom
helpt Skanfonds in situaties waarin mensen
aan de zijlijn raken en waar menselijke
waarden onder druk staan. We geloven in
initiatieven die voortkomen uit solidariteit
en verantwoordelijkheidsgevoel. We vinden
dat mensen alleen voor én met elkaar vorm
kunnen geven aan een goede samenleving.
En dat er oog moet zijn voor wat mensen
wél kunnen. Dat is het begin van een
rechtvaardige wereld.

Visie

Weerbaarheid en eigen kracht
Skanfonds steunt projecten die mensen helpen om op eigen kracht verder te komen. Bijvoorbeeld om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Om een veilige plek te vinden. Om met anderen in contact te komen en om talenten te kunnen ontwikkelen.

Een hechte samenleving
Skanfonds ondersteunt initiatieven die de sociale verbanden in de samenleving versterken en die mensen ertoe aanzetten zich te bekommeren om elkaar. De projecten dragen eraan bij dat er ook voor mensen in kwetsbare situaties een plek is in onze samenleving.

Katholiek sociaal denken
Skanfonds steunt initiatieven die het katholiek sociaal denken helpen ontwikkelen, doorgeven en toepassen. Het gaat om projecten die belangrijke principes van dit denken vertalen naar hoe we als samenleving handelen als mensen in achterstandssituaties terechtkomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om menselijke waardigheid en solidariteit.

Aandachts-
gebieden

terug

terug

Om hen gaat het

600 projecten gesteund

Technology by MagStream Real Time Publishing