Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Toekomst

Toekomst
2013 belooft voor Skanfonds
een boeiend jaar te worden.
We pakken met meer nadruk onze rol als fonds dat opkomt voor kwetsbare mensen. We laten onze maatschappelijke relevantie zien. En we zorgen ervoor dat we veel kansrijke initiatieven aan
ons binden.

Begroting
2013

Begroting
2013

Inkomsten

Inkomsten

Verdeling
budget

Verdeling
budget

Organisatie
verfijnen

Organisatie
verfijnen

Meer zichtbaar-
heid

Meer zichtbaar-
heid

Relaties versterken
Skanfonds heeft een aantal belangrijke partners die een rol hebben in het voortbestaan van ons fonds. Dat zijn uiteraard onze financiers en onze aanvragers. Maar dat geldt ook voor een organisatie als de KRO die aan de wieg heeft gestaan van wat nu Skanfonds is. Met hen zetten we in op het versterken en verdiepen van de relatie.

Zelf fondsen werven
We hebben besloten om in de toekomst ook zelf inkomsten te gaan werven. Daarvoor maken we in 2013 een plan van aanpak. Op welke financiers of donateurs kan Skanfonds zich bijvoorbeeld het beste richten? We onderzoeken verschillende routes en voeren verkennende gesprekken. Met de uitvoering gaan we van start als we onze corporate communicatie vanuit het nieuwe profiel hebben uitgewerkt.

Beschikbaar budget
In 2013 verwachten we zo’n € 11 miljoen
aan inkomsten te ontvangen. Van die inkomsten is 14,7% nodig voor de uitvoeringskosten. Dat is binnen de richtlijnen van het CBF. Het grootste deel van onze inkomsten is afkomstig van de Nationale Postcode Loterij en de Lotto.

Onze inkomsten in 2013

Toekomst

terug

terug

Werken met
nieuwe systematiek
Skanfonds heeft in 2012 de criteria aan-gescherpt, waarmee we de projectaanvragen beoordelen. Dat vraagt om een aangepaste werkwijze van de adviseurs. In 2013 gaan we op de voet volgen hoe dat uitpakt en welke effecten de aangescherpte criteria hebben op de bestedingen. Daarover rapporteren we met regelmaat aan het bestuur.

Verdeling over
aandachtsgebieden
Het bestedingsbudget dat we voor projecten
in Nederland hebben (ruim € 8 miljoen),
verdelen we over drie aandachtsgebieden.
Een aanzienlijk deel van het budget besteden we aan projecten die de weerbaarheid en
eigen kracht van mensen vergroten.

Verdeling binnen-
en buitenland
Skanfonds heeft in 2013 naar verwachting
ruim € 9 miljoen te besteden aan projecten die kansen scheppen voor mensen in kwetsbare situaties. Verreweg het grootste deel hiervan besteden we in Nederland: bijna 90%. Voor projecten in Suriname en in het Caribisch deel van het Koninkrijk reserveren we ruim 10%
van het budget.

Zo verdelen we het beschikbaar budget

Toekomst

bekijk de cijfers

bekijk de cijfers

bekijk de cijfers

bekijk de cijfers

terug

terug

Deze bedragen zijn inclusief de verwachte vrijval, doordat projecten uit voorgaande jaren niet zijn doorgegaan of minder hebben gekost dan verwacht. Deze vrijvallen zetten we opnieuw in voor nieuwe projecten.

Totaal

€ 8.204.775

100,0%

Fondsen op naam

€ 28.000

0,3%

Katholiek sociaal denken

€ 500.000

6,1%

Een hechte samenleving

€ 2.409.691

29,4%

Weerbaarheid en eigen kracht

€ 5.267.084

64,2%

Aandachtsgebieden

Budget

Percentage

Deze bedragen zijn inclusief de verwachte vrijval, doordat projecten uit voorgaande jaren niet zijn doorgegaan of minder hebben gekost dan verwacht. Deze vrijvallen zetten we opnieuw in voor nieuwe projecten.

Totaal

€ 9.304.775

100,0%

Caribisch gebied

€ 750.000

8,0%

Suriname

€ 350.000

3,8%

Nederland

€ 8.204.775

88,2%

Regio

Budget

Percentage

Automatisering
In 2013 gaan we het vernieuwde administratie-systeem doorvoeren in de organisatie. Daarmee kunnen we de informatie die nodig is om te sturen en te managen, beter ontsluiten. Ook maken we in 2013 een volgende slag met het digitaal archiveren van onze projecten. Zo groeien de besturingstechnieken mee met wat we als organisatie nodig hebben om onze taken goed te verrichten. Ook gaan we verder met
het digitaliseren van de vergaderstukken en bijbehorende projectaanvragen. Dat scheelt grote hoeveelheden papier.

Impact meten
Als fonds willen we meer weten over de maatschappelijke impact van de projecten die we ondersteunen. Daarvoor zoeken we naar
een juiste vorm. In 2013 starten we met het ondersteunen van projecten rond een aantal specifieke thema’s. Mogelijk biedt de gelijksoortigheid van de projecten betere kansen om vast te stellen wat hun bijdrage
is aan de samenleving. Ook zoeken we de samenwerking op met organisaties die zich eveneens met dit impactvraagstuk bezighouden.

Profielen doorlichten
Skanfonds werkt met competentieprofielen. Daarin staat per functie beschreven wat er nodig is aan kennis en kunde om die functie uit te kunnen oefenen. We houden deze profielen in 2013 tegen het licht om te zien of ze voldoende aansluiten bij de beleidskeuzes die we in 2012 hebben gemaakt.


Training en scholing
In 2013 gaan we een groot deel van het opleidingsbudget gebruiken om medewerkers te trainen in de veranderingen die Skanfonds doormaakt. We gaan na op welke competenties we moeten bijsturen en aan welke scholing behoefte is. Daarop zetten we ons opleidings-budget in.

Plannen voor de organisatie

Toekomst

terug

terug

Actief projecten zoeken
Het zijn vaak de organisaties die Skanfonds vinden. In 2013 gaan we - meer dan ooit - zelf actief op zoek naar initiatieven die ons goed passen. Projecten die goed aansluiten bij ons fonds en die goed aansluiten bij wat er nú
leeft in de samenleving. Juist die projecten versterken onze propositie en trekken weer projectaanvragen aan die onze missie helpen bereiken.

Inhoudelijke campagnes
Om ons profiel krachtig uit te dragen, pakken we inhoudelijke thema’s op. Die werken we campagnematig uit, in samenwerking met organisaties in het veld. In 2013 vullen we het thema ‘armoede’ verder in. Ook gaan we in 2013 de eerste Vrijwilligerscolleges opzetten met het veld.

Profiel uitdragen
Skanfonds gaat in 2013 meer werk maken van zijn communicatie. We zetten vooral in op het vergroten van onze naamsbekendheid en zichtbaarheid. Skanfonds is hét fonds dat ervoor helpt zorgen dat mensen in kwetsbare situaties meer maatschappelijke kansen krijgen. We willen dat mensen direct deze associatie hebben bij onze naam. In 2013 gaan we verder met het ontwikkelen van de communicatiemiddelen die dat helpen realiseren. De dialoog heeft daarin een essentiële plek: met de (potentiele) aanvragers, met maatschappelijke organisaties en met onze huidige en potentiele gevers. De sociale media spelen daarbij een belangrijke rol.

Vindbaarder en zichtbaarder

Toekomst

terug

terug

Begroting
2013

Toekomst

terug

terug

Inkomsten

Financiele verantwoording

Technology by MagStream Real Time Publishing