Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Samenwerken en communicatie

Met welke

partijen

werken we
samen?

Skanfonds staat als maatschappelijk
fonds midden in de samenleving.
We verhouden ons tot allerlei
organisaties en mensen die belang
hebben bij wat het fonds doet.
Hoe krijgen die samenwerking
en communicatie vorm?

lees verder

lees verder

Algemeen
publiek

Aanvragers

Collega-
fondsen

Maat-schappelijke
organisaties

Onze
financiers

Branche-
organisaties

Medewerkers

Samenwerking en communicatie

terug

terug

Algemeen publiek

Intentie
Skanfonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven met geld dat is opgebracht door de samenleving. Dat vraagt om een verantwoording richting die samenleving. Bijvoorbeeld over de keuzes die we maken en de maatschappelijke relevantie van onze initiatieven.

Aanpak
Hoe we werken en met welk resultaat laten we zien op onze website. Ook ons jaarverslag is een belangrijk medium om te verantwoorden én onze keuzes toe te lichten. Dit verslag verspreiden we actief en is voor iedereen (digitaal) beschikbaar. De aanvragers zijn belangrijke ambassadeurs van ons fonds. Zij dragen op verschillende plekken uit dat hun project mogelijk is gemaakt door Skanfonds. Daarin faciliteren we hen. Dat leidde in 2012 tot ruim honderd berichten in lokale media waarin Skanfonds is vermeld. Skanfonds is in 2012 ook gestart met de inzet van sociale media.

Aanvragers

Intentie
Voor Skanfonds is het essentieel dat aanvragers ons weten te vinden. We willen dat zij zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als ze een aanvraag indienen. Graag helpen we hen die aanvraag nog beter maken, bijvoorbeeld met advies of door ze in contact te brengen met mensen in ons netwerk. We vinden een goed contact met de aanvragers belangrijk en hechten aan een zorgvuldige samenwerking met hen.

Aanpak
We zetten uiteenlopende middelen in. De website speelt een belangrijke rol. Die trok in 2012 18.000 unieke bezoekers. De site geeft informatie over wat we wel en niet financieren - voorzien van een handige quickscan. Er is een speciaal telefonisch spreek-uur voor aanvragers. Er is een klachtenprocedure.

Geregeld gaan onze adviseurs op projectbezoek. Zo tonen we onze betrokkenheid en horen we uit de eerste hand wat er speelt. In 2012 stonden we onder meer op de fondsenmarkt van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Daar hebben we ruim zestig potentiele aanvragers met een vernieuwend idee gesproken, die overwegen om een aanvraag bij ons in te dienen.

Collega-fondsen

Intentie
Skanfonds participeert in uiteenlopende overlegstructuren en samenwerkings-verbanden met collega-fondsen. We vinden het belangrijk ervaringen uit te wisselen en op actuele ontwikkelingen gezamenlijk te reflecteren. Ook bundelen we onze krachten, bijvoorbeeld om veelbelovende projecten alsnog van de grond te krijgen.

Aanpak
De samenwerking met collega-fondsen krijgt op verschillende manieren invulling: van formele samenwerking tot informeel
overleg.

Skanfonds participeert bijvoorbeeld in Aanvraag.nl, bedoeld voor aanvragen voor projecten gericht op mensen met een beperking. Via één centrale portal kunnen organisaties de aanvraag indienen. De deelnemende fondsen kijken vervolgens bij wie de aanvraag het beste past. Partners zijn: VSBfonds, NSGK, Johanna Kinderfonds, Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten.

We werken structureel met andere fondsen samen om projecten mogelijk te maken. Zo financiert Skanfonds samen met FondsDBL diverse projecten in de regio Rijnmond. Ook participeren we in De Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (SFC). Doel is om daar met lokale sleutelpersonen tot goede projecten met een draagvlak te komen. Skanfonds is nu voor drie jaar coördinator. In het samenwerkings-
verband participeren Oranje Fonds, Stichting Kinderpostzegels, Fonds Sluyterman van Loo en Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Ook nemen we deel aan overleggen met collega-fondsen die actief zijn op vergelijkbare maatschappelijke terreinen als Skanfonds. Voorbeelden daarvan zijn: Fondsen voor Ouderen, het Landelijk Fondsenoverleg en Fondsenoverleg Arbeidstoeleiding.

Maatschappelijke organisaties

Intentie
Skanfonds kan zijn missie alleen goed vervullen door nauw samen te werken met maatschappelijke organisaties. En dan vooral de organisaties die dicht bij kwetsbare mensen staan en die goed weten wat er speelt. Daar investeren we dan ook in.

Aanpak
In 2012 hebben we organisaties met elkaar laten nadenken rondom specifieke vraagstukken waar zij tegenaan lopen. We houden veelvuldig contact en organiseren bijeenkomsten rond inhoudelijke thema’s. Ook nemen we het voortouw om met maatschappelijke organisaties waardevolle initiatieven op te zetten. Zo hebben we in 2012 met Movisie en Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) de Vrijwilligerscolleges bedacht, bedoeld om de vrijwillige inzet in ons land een impuls te geven.

Onze financiers

Intentie
We vinden een goede relatie met onze financiers belangrijk. Hun betrokkenheid is essentieel. We informeren hen over de keuzes die we maken. Ook dragen we uit dat ons werk niet mogelijk zou zijn geweest zonder hun bijdrage.

Aanpak
We onderhouden formeel en informeel contact met onze financiers – zoals de Nationale Postcodeloterij en de Lotto. We maken het de financiers mogelijk om een kijkje te nemen bij de projecten die we steunen. En we doen mee in de campagnes waarmee we de financier en het publiek bedanken voor hun bijdrage.

Brancheorganisaties

Intentie
In Nederland zijn talrijke maatschappelijke fondsen actief. Samen bereiken ze meer. Bijvoorbeeld richting politiek en de overheid. Maar ook door met elkaar kennis te delen.

Aanpak
Skanfonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Daarin participeren driehonderd Nederlandse vermogensfondsen.

Medewerkers

Intentie
Skanfonds kan niet bestaan zonder de mensen die er werken. Met elkaar maken we Skanfonds tot wat het is. Belangrijk is dat iedereen die werkt bij het fonds goed op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen en buiten het fonds. Maar ook dat we onderling onze ervaringen uitwisselen.

Aanpak
Binnen Skanfonds zijn er formele werkoverleggen en informele ontmoetingen, zoals onze dagelijkse gezamenlijke lunches. In 2012 hebben we kerngroepen samengesteld die specifieke veranderingen binnen het fonds gaan aanjagen.

Van indienen tot evalueren

Inkomsten

Technology by MagStream Real Time Publishing