Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Beleid en strategie

Binnen
en buiten

Binnen
en buiten

Wat
anders liep

Wat
anders liep

Bereikte
doelen

Bereikte
doelen

Skanfonds heeft in 2012 een
aantal belangrijke ontwikkelingen
in gang gezet. Tegelijkertijd gebeurde er veel in het werkveld.
Wat betekenen die ontwikkelingen voor het fonds? En hoe reageren
we daarop?

strategie

&

Beleid

Organisatieprocessen
verfijnd

Organisatieprocessen
verfijnd

Oriëntatie op
fondsenwerving

Oriëntatie op
fondsenwerving

Aandachtsvelden
opnieuw omschreven

Aandachtsvelden
opnieuw omschreven

Bestedingsbeleid
aangescherpt

Bestedingsbeleid
aangescherpt

Profiel aangescherpt

Profiel aangescherpt

Strategisch
plan opgesteld

Strategisch
plan opgesteld

Skanfonds heeft in 2012 belangrijke lijnen uitgezet binnen de organisatie. Het beleid is aangescherpt en vertaald naar concrete plannen. Met de uitvoering ervan gaan
we in 2013 versneld van start.

Bereikte doelen

Organisatieprocessen
verfijnd

Als maatschappelijk fonds hechten we aan transparante procedures en aan kwalitatief
goede managementinformatie. In 2012 hebben
we gekeken hoe de informatiestromen binnen
onze organisatie nog beter kunnen. Ons computer-netwerk is aangepast aan de laatste eisen. En we hebben met de leverancier meegedacht over het vernieuwen van de software voor ons fonds. Die software gaan we in 2013 implementeren. We zijn daardoor in staat om nog beter te volgen hoeveel geld er per aandachtsgebied is begroot en besteed. Bovendien kunnen we eenvoudiger bijhouden hoeveel aanvragen er nog in behandeling zijn.
Ook is het straks mogelijk voor aanvragers om de afwikkeling van hun aanvraag online te volgen.

Oriëntatie op
fondsenwerving

Skanfonds krijgt het overgrote deel van zijn budget vanuit de loterijen. Die basis is op de langere termijn te smal om te garanderen dat we onze doelstellingen altijd kunnen bereiken. Daarom hebben we besloten om zelf actiever fondsen te gaan werven. Een belangrijke stap daarin is om Skanfonds meer te profileren, om relaties op te bouwen en te versterken. Terwijl we bouwen aan de basis voor fondsenwerving, maken we gebruik van de kansen die zich aandienen.

Aandachtsvelden
opnieuw omschreven

Als maatschappelijk fonds willen we het beschikbare geld en onze expertise zo krachtig mogelijk inzetten. Om die reden hebben we in 2012 drie aandachtsgebieden benoemd waarop we ons als fonds nadrukkelijk gaan focussen. Zo geven we de komende jaren gerichter invulling aan de missie van het fonds. De drie aandachtsgebieden zijn:
(1) weerbaarheid en eigen kracht, (2) een hechte samenleving en (3) het katholiek sociaal denken. Jaarlijks koppelen we ons bestedingsbudget aan deze drie aandachtsgebieden en brengen zo nog meer transparantie in onze bestedingen.

Bestedingsbeleid
aangescherpt

Skanfonds beslist jaarlijks over ruim 1.500 project-aanvragen. De keuzes die we daarin maken, komen voort uit een lange traditie. Dit bestedingsbeleid hebben we in 2012 aangescherpt, in relatie tot onze herziene missie en strategisch plan. Resultaat is een verbeterde beslismethodiek, die meer uniformiteit en houvast biedt bij het toekennen van projectgelden.

De belangrijkste wijziging is dat we voortaan expliciet kiezen voor initiatieven die mensen in kwetsbare situaties verder helpen. We ondersteunen daarom geen projecten meer die in algemene zin bijdragen aan een hechte samenleving, tenzij deze focussen op mensen in kwetsbare situaties. Ook rond onze bijdrage aan religieus erfgoed zijn er veranderingen. We dragen alleen nog bij aan het behoud ervan als de kerkelijke instelling diaconaal werk verricht. Dit werk past goed bij onze missie, ook omdat dit het katholiek sociaal denken in ons land voedt.

Profiel aangescherpt

Skanfonds heeft door de jaren heen een organische ontwikkeling doorgemaakt. Gezien de huidige ambitie van het fonds zullen we actiever naar buiten treden. Dat vraagt om een duidelijk profiel en een heldere presentatie. Over dat profiel hebben we op verschillende plekken binnen en buiten de organisatie discussie gevoerd. Bijvoorbeeld met medewerkers, experts in het veld, de leden van onze adviescommissie en ons bestuur.

Op basis van die gesprekken heeft Skanfonds een intern brondocument opgesteld. Dat document verwoordt waar het fonds voor staat en welke waarden en overtuigingen onze werkwijze bepalen. Daarbij waren de katholieke wortels van het fonds het vertrekpunt. Ook hebben we meer samenhang gebracht in de missie, visie en aandachtsvelden van het fonds. Het brondocument hebben we vertaald naar een publiek profiel: de basis voor onze communicatie.

Strategisch plan opgesteld

In 2012 hebben we Skanfonds herijkt. Met hulp van een extern bureau hebben we een omgevingsanalyse gemaakt en een analyse van het fonds. We hebben onze ambitie geformuleerd en strategische richtingen bepaald. Dat alles is vastgelegd in een strategisch plan voor de komende jaren.

Om vaart te maken met de uitvoering ervan, hebben we voor verschillende onderdelen doorbraakplannen opgesteld. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de naams-bekendheid en het werven van inkomsten. Met de verschillende doorbraakplannen gaan we in 2013 van start. De uitwerking ervan nemen we mee in de meerjarenbegroting van het fonds.

terug

terug

Doorlooptijd verkorten
In 2012 wilde Skanfonds verbeteringen doorvoeren om de doorlooptijd van de aanvragen te verkorten. Intern zijn afspraken gemaakt over hoe lang die doorlooptijd mag zijn. In 2013 gaan we de afgesproken verbeterpunten inzetten binnen de organisatie.

Begroten volgens aandachts­gebieden
In 2012 wilden we ons bestedingsbudget begroten volgens een nieuwe systematiek, gekoppeld aan de aandachtsgebieden. Omdat het interne proces rond het benoemen van de aandachtsgebieden nog volop bezig was, starten we met die begrotingssystematiek in 2013. We zien 2012 wat dat betreft als een overgangsjaar.

Fondsen werven
Het plan was om al in 2012 een bescheiden start te maken met het werven van fondsen. We hebben besloten eerst onze corporate communicatie verder uit te werken, voor we actief de fondsenmarkt op gaan. Ook willen we meer zicht hebben op welke thema’s we ons als fonds gaan profileren.

Doorlichten verzekeringen
In 2012 wilden we de verzekeringen die Skanfonds heeft, doorlichten op dekking, noodzaak en kosten. Dat is door tijdsdruk doorgeschoven naar 2013.

Met een aantal activiteiten zijn we
in 2012 minder ver gekomen dan
gewild. We hebben ervoor gekozen
om meer tijd te besteden aan
processen die de prioriteit hadden.
Waaraan hadden we in 2012 meer
aandacht willen besteden?

Wat
anders
liep

terug

terug

groeiende ambitie

groeiende ambitie

Om onze ambitie nu en in de toekomst waar te maken, gaan we ook zelf fondsen werven. Onderzoek wijst uit dat er een ‘groeimarkt’ is voor legaten. In onze plannen voor fondsenwerving willen we inspelen op de ruimte die daardoor ontstaat.

Hoe reageren we?

Skanfonds wil meer bereiken dan de inkomsten uit de loterijen op termijn wellicht mogelijk maken.

Dit zien we

onzekerheid op kansspelenmarkt

onzekerheid op kansspelenmarkt

We trekken gezamenlijk op met andere belanghebbenden en proberen waar mogelijk onze inzichten in te brengen. Dat gebeurt via het Goede Doelen Platform. Dit platform komt op voor het gezamenlijk belang van alle stichtingen die steun krijgen van de loterijen (waaronder Skanfonds).

Hoe reageren we?

markt. En raakt daardoor de verdeling van de opbrengsten over goede doelen meer versnipperd. Ook is onduidelijk hoe het verdergaat met de vergunningen aan de loterijen.

Er zijn op politiek niveau plannen in de maak voor een wijziging van de Wet op de kansspelen. De consequenties zijn
nog niet duidelijk. Mogelijk komen er nieuwe partijen bij op de kansspelen-

Dit zien we

communicatie verandert

communicatie verandert

De veranderende communicatie biedt Skanfonds veel kansen. Bijvoorbeeld om de dialoog aan te gaan en om verhalen te delen. In onze nieuwe communicatie-aanpak krijgen online communicatie en sociale media een belangrijke plek.

Hoe reageren we?

De communicatie in de samenleving is sterk aan het veranderen. Traditionele middelen voldoen niet meer.

Dit zien we

minder vernieuwingen

minder vernieuwingen

onderwerpen. Ook willen we organi-saties mobiliseren om met elkaar en met Skanfonds vernieuwende initiatieven
op te zetten.

We gaan als Skanfonds meer proactief op zoek naar kansen om vernieuwingen in gang te zetten. Dat kan betekenen
dat we organisaties stimuleren om aanvragen in te dienen rond specifieke

Hoe reageren we?

op hun core business. Zij zullen minder vernieuwingen in gang zetten en daarvoor geld aanvragen bij fondsen.

Het innovatief vermogen van maatschappelijke organisaties staat onder druk door bezuinigingen en tijdrovende aanbestedingstrajecten. Organisaties trekken zich sneller terug

Dit zien we

bezuinigingen organisaties

bezuinigingen organisaties

toekomst kunnen voorleggen. Op die manier voorkomen we dat waardevolle projecten stoppen en de investering teloorgaat.

In sommige situaties kunnen we een overbruggingsbijdrage verstrekken.
Daar stellen we wel specifieke eisen aan. Zo moet de organisatie bijvoorbeeld
een goed onderbouwd plan voor de

Hoe reageren we?

mensen moeten stoppen. Dat heeft
voor hen veel gevolgen. Ook bestaat de kans dat kennis en expertise die we hebben opgebouwd in de projecten, verloren gaat.

Door de bezuinigingen wordt de kans groter dat sommige maatschappelijke organisaties hun deuren moeten sluiten. Daardoor ontstaat het risico dat goed-lopende projecten voor kwetsbare

Dit zien we

overheid treedt terug

overheid treedt terug

voor initiatieven die hierop aansluiten. Daar werken we aan in onze communicatie. Ook maken we precies kenbaar aan welke criteria dit soort initiatieven moeten voldoen om voor een bijdrage van Skanfonds in aanmerking
te komen.

Als fonds willen we graag bijdragen aan initiatieven die de samenleving ontwikkelt om zorg te dragen voor elkaar. Specifiek waar het gaat om de kwetsbaren, mensen voor wie het moeilijk is zichzelf te redden. Dat sluit goed aan bij onze missie. Belangrijk is dus dat we zichtbaar en vindbaar zijn

Hoe reageren we?

De overheid vraagt haar burgers om
zelf actiever zorg te dragen voor elkaar
- en treedt steeds meer terug. Daardoor zullen maatschappelijke organisaties
in toenemende mate een beroep doen
op fondsen.

Dit zien we

meer mensen kwetsbaar

meer mensen kwetsbaar

organisaties nog beter opvangen door met ze in gesprek te zijn. We koppelen terug aan het bestuur welke weerslag
de ontwikkelingen hebben op ons bestedingsbeleid. En we maken passende keuzes in de projecten die we steunen.

We zorgen ervoor dat we de ontwikkelingen goed volgen in de samenleving. Welke overheidsmaat-regelen staan op stapel? Welke maat-schappelijke ontwikkelingen doen zich voor en zetten door? Wat gebeurt er rond de wet- en regelgeving (zoals Wmo, AWBZ, pgb)? We gaan de signalen van

Hoe reageren we?

Onze mogelijkheden als fonds zijn op zo’n grote maatschappelijke schaal beperkt. Hoe blijven we ervoor zorgen dat we het maximale doen? En vooral: dat we de goede dingen doen?

De druk op mensen groeit om zo lang mogelijk voor zichzelf - en elkaar - te zorgen. Maar soms hebben mensen daar gewoonweg de kracht en mogelijkheden niet voor. De groep die daardoor in verdrukking raakt, is groeiende.

Dit zien we

De omgeving waarin Skanfonds actief
is, verandert voortdurend. Welke
ontwikkelingen zien we? En hoe reageren we daar op?

Ontwikkelingen binnen en buiten

terug

terug

Organisatie en toezicht

Van indienen tot evalueren

Technology by MagStream Real Time Publishing