Skanfonds – Jaarverslag 2012

Magazine cover

Organisatie en toezicht

Organisatie & toezicht

personeelsbeleid

personeelsbeleid

externe toetsing

externe toetsing

Advies-
commissie

Advies-
commissie

Bureau-
medewerkers

Bureau-
medewerkers

Directie

Directie

Bestuur

Bestuur

De adviescommissie heeft twee taken.
Zij adviseert het bestuur over het bestedingsbeleid en voorziet de directeur van advies over projectaanvragen. In de commissie zitten professionals uit het brede terrein van zorg, welzijn en sociale cohesie.

Advies-
commissie

Drs. Yvonne Schram
Lid. Afloop derde termijn 31-12-2014

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013


Directeur/eigenaar Schram Management Consultants
Voorzitter/bestuurslid Stichting Kids Future Indonesia
Penningmeester/bestuurslid Stichting Monumentenhuis Brabant
Lid Raad van Commissarissen Behoud Monumenten B.V.
Lid Bestuur Parochie St. Lambertus Engelen
Lid Stichting Herstel Lambertuskerk Engelen
Initiatiefgroep/stuurgroep dak- en thuislozen-project ‘De Verscholen Stad’, ’s-Hertogenbosch
Voorzitter Restauratie Opleidingen Projecten (ROP) zuid (Brabant en Limburg)

Drs. Herman J. Kaiser
Lid. Afloop tweede termijn 31-12-2013

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013

Burgemeester van Doetinchem
Lid Comité van Aanbeveling Openbaar Vervoer Museum, Doetinchem
Voorzitter Stichting Christelijk-Sociaal Congres
Lid Commissie van Aanbeveling Museum
’t Olde Ambacht Wehl
Voorzitter Fonds Doetinchem, voorheen Fonds gemeentelijke spaarbank
Voorzitter Stichting Greven- De Ravelijn,
Doetinchem
Comité van Aanbeveling Stichting Tegen Zinloos Geweld
Voorzitter Regio Achterhoek

Mr. Trudy G.M.M.
Blokdijk-Hauwert
Voorzitter. Afloop derde termijn 31-12-2013

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013Onderzoeker en docent Bestuur en Toezicht, o.m. TiasNimbas Business School te Tilburg
Partner ACML Bestuur en Toezicht te Baarn
Lid Kiesraad te Den Haag
Voorzitter Raad van Toezicht Minkema College
te Woerden
Lid Raad van Toezicht KPC Groep, lid Raad van Commissarissen KPC Holding BV en KPC Advies BV
te Den Bosch
Lid redactie Tijdschrift voor Public Governance,
Audit & Control TPC, SDU te Den Haag
Lid bestuur Socires te Den Haag
Lid Landelijke AdviesRaad Philadelphia Zorg te Nunspeet
Lid Raad van Advies Vereniging voor Overheidsmanagement te Den Haag

Drs. Frans C.H. Slangen
Lid. Afloop tweede termijn 31-12-2015

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013Lid Programmaraad Ruud de Moor Centrum
Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijsgroep Tilburg
Voorzitter Raad van Toezicht Cordaid
Secretaris bestuur Vrienden van de Kerk der
Friezen (Rome)
Voorzitter van de Provinciale Omgevingscommissie Brabant
Voorzitter Voices of Africa
Voorzitter MSVN (Multiple Sclerose Patiënten Vereniging)
Voorzitter Raad van Commissarissen Fiber Forus
Lid Bestuur Stichting Eerbetoon Margraten
Voorzitter Lokale Omroep Tilburg Totaal (LOTT)
Voorzitter KBO-Brabant

Drs. Marleen A.M. Barth
Lid. Afloop tweede termijn 31-12-2016

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013


Voorzitter GGZ Nederland
Voorzitter PvdA-fractie Eerste Kamer
Voorzitter Nationale Vereniging De Zonnebloem
Voorzitter Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
Voorzitter Visitatiecommissie Muziek in ieder Kind, Fonds voor Cultuurparticipatie
Voorzitter Commissie Integriteit Publieke Omroep
Lid Raad van Toezicht Nuffic
Voorzitter Visitatiecommissie Stichting Spoorweg PensioenFonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer
Voorzitter Banning Werkgemeenschap voor de PvdA
Lid Bestuur Stichting 2012 Themajaar Historische Buitenplaatsen
Lid Bestuur Stichting Prinsjesdag Ontbijt
Lid Raad van Advies Frans Hals Museum
Lid Trouwberaad Dagblad Trouw

Drs. Erry F. Stoové
Afloop tweede termijn 31-12-2013

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013
President International Social Security Association (ISSA), Genève
Partners voor Toezicht
Voorzitter Raad van Toezicht Rijnland Zorggroep
Voorzitter Bestuur Stichting Indisch Herinneringscentrum
Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Visio
Lid Raad voor het openbaar bestuur

Drs. Peter A.G.M. Pot
Lid. Afloop eerste termijn 31-12-2013

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013


Secretaris-kanselier en bestuurslid Bisdom Groningen-Leeuwarden en hoofd personeelszaken
Lid Raad van Toezicht Catent
KNVB-scheidsrechter
Voorzitter GroenLinks, afdeling Zwolle

terug

terug

Het bestuur van Skanfonds is eindverantwoordelijk voor het beleid en houdt toezicht op de directie. Binnen het bestuur is een dagelijks bestuur benoemd. Dit dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Zij voeren met de directeur periodiek overleg over de gang van zaken. Het bestuur komt ten minste elk kwartaal bijeen. Elke twee jaar toetst het bestuur officieel zijn eigen functioneren. Dit is in 2012 gebeurd. De resultaten van deze toetsing worden in 2013 in het bestuur besproken.

Samenstelling
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen en ten hoogste zeven. Twee leden van het bestuur worden door de Raad van Toezicht van de KRO uit zijn midden voorgedragen. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Het is mogelijk om het bestuurslidmaatschap tweemaal voor eenzelfde periode te verlengen. Er is een rooster van aftreden en herbenoemingen. De bestuursleden ontvangen een tegemoetkoming van € 45 per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding.

Voorkomen belangenverstrengeling
Bij de aanstelling én tijdens het lidmaatschap wordt erop toegezien dat er geen belangenverstrengelingen zijn. Bepalingen in het bestuursreglement en directiestatuut waarborgen een scheiding tussen toezicht en uitvoering. In het bestuursreglement zijn de toezichthoudende werkzaamheden beschreven. Daaronder vallen bijvoorbeeld het vaststellen van de jaarrekening, de begroting, het meerjarenbeleidsplan, het bestedingsbeleid, het beleggingsbeleid en het financieel beleid.

Bestuur

Drs. Joep M.H. Mourits
Secretaris. Afloop tweede termijn 31-12-2014

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013

Directeur Communicatie Rabobank NederlandOfficial KNVBLid Bestuur Stichting SociresVoorzitter Bestuur Stichting Cantate op de BrinkPenningmeester Stichting PaRDeS

Drs. Daniëlle A.C.A.J. Landesz-
Campen
Penningmeester. Per 21-02-2013
Afloop eerste termijn 31-12-2016

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013

Corporate Governance, Nyenrode UniversiteitGeurts & Landesz BewindvoeringLid Raad van Toezicht KRODe Goede Herder financieel beheerHGC hockeyclub Savelbergclub

Leo N.J. Epskamp
Penningmeester. Tot 31-12-2012

Functies en nevenfuncties:

CFO Eriks N.V.Lid Raad van Toezicht KRO

Prof. dr. Theo W.A. Camps
Voorzitter. Afloop eerste termijn 31-12-2013

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013

Bestuursvoorzitter Berenschot GroepHoogleraar Organisatiekunde en Bestuurskunde en de Vanderkruijs leerstoel, TiasNimbas Business School van de Universiteit van TilburgVoorzitter Raad van Toezicht KRO Lid Economische Raad Gemeente NijmegenVoorzitter Adviesraad ROC Midden-NederlandVoorzitter/lid Raad van Commissarissen Afvalverwerking Regio Nijmegen BVVoorzitter Raad van Commissarissen Kuiper Arnhem Bouw en OntwikkelingVoorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Rijk van NijmegenLid Bestuur Stichting Vrede van UtrechtMember of the editorial board of the Journal on Chain and Network Science

Drs. Elly W.M. Teune-
Kasbergen
Lid. Afloop tweede termijn 31-12-2015

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Hart van BrabantLid Kringbestuur Rabobanken Noord-Oost BrabantVoorzitter Regionaal Expertise Centrum Midden-BrabantLid Bestuur Scholengemeenschap De KeyzerVoorzitter SOWOZAVicevoorzitter Raad van Toezicht Hogeschool ZeelandVicevoorzitter Raad van Commissarissen OSGLid Raad van Toezicht Christelijk Sociaal CongresSecretaris BGF-fondsExterne deskundige Commissie van Beroep Onderwijsgroep TilburgLid Bestuur Stichting Vrede van UtrechtMember of the editorial board of the Journal on Chain and Network Science

Mr. Karel N.A.M. Claassen
Lid. Afloop tweede termijn 31-12-2016

Functies en nevenfuncties per 01-01-2013

Claassen Legal Advice & MediationDiverse functies Rotary NederlandBestuurslid Nederlandse Vereniging van Mediation AdvocatenBestuurslid Nederlands Mediation InstituutLid Code Commissie Vereniging Automatenhandel NederlandLid Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol regio

terug

terug

beknopt bestuursverslag

beknopt bestuursverslag

terug

terug

Beknopt
bestuurs
verslag
2012

Bestedingsbeleid
Het bestuur heeft gesproken over het bestedingsbeleid van Skanfonds. Aan de orde kwamen de oprichting van de Vrijwilligerscolleges en de extra ondersteuning aan projecten voor levensvragen en ouderen. Dit zijn eigen initiatieven van Skanfonds met een landelijke uitstraling. We hebben stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de AWBZ – en in hoeverre we daar met ons bestedingsbeleid op moeten inspelen. Ook hebben we de resultaten besproken van de projecten die in 2012 zijn geëvalueerd.

Organisatie
Het bestuur heeft de jaarrekening van 2011 en bijbehorende accountantscontrole besproken. Ook is gekeken naar de uitkomsten van de jaarlijkse externe toetsing van onze procedures. Daarvoor heeft het accountantsbureau steekproefsgewijs projectdossiers uit 2012 doorgelicht.

Specifieke onderwerpen
De Adviescommissie voor Midden- en Oost-Europa is officieel opgeheven in verband met beëindiging van de werkzaamheden in die regio. We hebben stilgestaan bij het 55-jarig jubileum van ons fonds en de viering ervan. Ook hebben we gesproken over de toename van aanvragen van zogeheten ‘sociale’ bv’s en nv’s. We zien vooralsnog geen reden om ons bestedingsbeleid op te rekken. We blijven ons focussen op aanvragen van stichtingen, verenigingen en kerkelijke organisaties.

Toekomst
Het bestuur heeft de herziene visie, missie en programmalijnen van het fonds besproken en goedgekeurd. Dat geldt ook voor het strategisch plan en de doorbraakplannen die helpen om de ambities van het fonds waar te maken. Een extra vergadering is gewijd aan een eerste oriëntatie op de mogelijkheden voor fondsenwerving.

Wisselingen in bestuur
De heer Leo Epskamp heeft aangegeven vanwege zijn drukke werkzaamheden helaas niet beschikbaar te zijn voor een tweede zittingstermijn in het bestuur. Karel Claassen is herbenoemd voor een tweede termijn.

Dankwoord
We bedanken Leo Epskamp voor zijn inzet voor ons fonds. Ook nemen we afscheid van alle leden van de Adviescommissie Midden- en Oost-Europa: Maartje van Putten (voorzitter), Maarten Koning, Joanneke Lootsma en Jaap Veen. We bedanken hen voor hun enorme betrokkenheid en goede adviezen.

Theo Camps
voorzitter bestuur Skanfonds

Afgelopen jaar kwam het bestuur
van Skanfonds vijf keer bijeen.
Vier keer betrof het reguliere vergaderingen. Een extra vergadering ging over de mogelijkheden voor fondsenwerving.

Scheiding
toezicht en uitvoering

Scheiding toezicht en uitvoering

Scheiding toezicht
en uitvoering
Het bestuur van Skanfonds onderschrijft de principes van goed bestuur, zoals gefor-muleerd door het Centraal Bureau voor de Fondenwerving (CBF). Dat betekent dat we de toezichtsfunctie duidelijk scheiden van de uitvoering. Ook werken we als fonds aan het zo doeltreffend mogelijk inzetten van de bestedingen. Daarnaast streven we naar een optimale relatie met alle belanghebbenden.

Drs. Henriëtte M.C. Hulsebosch heeft sinds 2007 als directeur de dagelijkse leiding over het bureau. Daarover legt ze verantwoording af aan het bestuur. Elk kwartaal rapporteert de directeur over de voortgang, exploitatie, beleidsontwikkelingen en projectaanvragen. Ook is er elke decembermaand een jaargesprek met de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur.

Nevenfuncties per 01-01-2013
- Lid bestuur Van Tellingen-Pul Stichting
- Lid Raad van Toezicht Adviescollege Curaçao
- Lid Raad van Toezicht Adviescollege St. Maarten
- Lid bestuur Algemene Loterij Nederland

Directie

terug

terug

Eind 2012 werkten er op het bureau veertien
mensen (11,24 fte). Dit is inclusief de directeur (1 fte). Het bureau verzorgt de projectbeoordelingen,
de toekenningen, de communicatie en de gehele
financiële afwikkeling en verantwoording.

Bureau-
medewerkers

Niet op de foto staan:
Judith E.J. Douwes,
administratief medewerker
Drs. Hildegard van der Heyden,
projectadviseur

terug

terug

Skanfonds draagt zorg voor zijn veertien medewerkers. Er is aandacht voor hun welzijn, hun persoonlijke groei en deskundigheid.

Deskundigheidsbevordering
Skanfonds werkt met competentiemanagement en een beoordelingssysteem. In de jaargesprekken kijken we welke scholing wenselijk is. In 2012 hebben onze medewerkers cursussen gevolgd voor projectmanagement en efficiënt communiceren. Daarnaast hebben ze aan diverse bijscholingsdagen deelgenomen.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim daalde van 4,6% in 2011 naar 3,1% in 2012. Binnen Skanfonds hanteren we een ziekteverzuimprotocol. Daarin staan afspraken over ziekmelding, het onderhouden van contact en het inschakelen van de arbodienst.

Personeelsvertegenwoordiging
Skanfonds heeft een personeelsvertegenwoordiging, die jaarlijks twee keer bij elkaar komt. In 2012 is op algemene lijnen gesproken over de beleidsontwikkelingen en lopende zaken binnen het fonds. Er is geen overleg met de directie geweest.

Vertrouwenspersoon
Skanfonds beschikt sinds 2010 over een vertrouwenspersoon. We vinden het belangrijk dat medewerkers bij iemand terechtkunnen als er sprake is van bijvoorbeeld ongeoorloofd gedrag op de werkvloer. Deze persoon is alleen verantwoording verschuldigd aan de directeur en geniet binnen het fonds verschoningsrecht. In 2012 is de vertrouwenspersoon niet benaderd.

Bedrijfshulpverlening
Twee van onze medewerkers zijn bedrijfshulpverlener. Ook in
2012 hebben deze medewerkers de herhalingscursus met goed gevolg afgerond. Hun certificaat is voor één jaar verlengd.

Over ons
personeelbeleid

Als maatschappelijk fonds vinden we het belangrijk om ons extern te laten toetsen. Meerdere ogen kijken mee naar de wijze waarop Skanfonds functioneert.

CBF-keurmerk
Skanfonds draagt het goededoelenkeurmerk. Om dat keurmerk te krijgen en te houden, toetst het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) de organisatie op strategische, operationele en financiële aspecten. Ook de accountant adviseert over onderdelen die een rol spelen bij de CBF–toetsing. In 2012 heeft het CBF het keurmerk voor drie jaar verlengd.

Procedure-check
Accountantsbureau Ernst & Young neemt ieder jaar een steekproef uit de projecten die Skanfonds ondersteunt. Het bureau controleert dan veertig projecten om vast te stellen of alle procedures wel correct zijn doorlopen. De bevindingen gaan naar het bestuur. In 2012 is alles correct bevonden.

Accountantscontrole
Accountantsbureau Ernst & Young controleert de boeken en jaarcijfers van Skanfonds. Is het accountantsbureau akkoord, dan geeft het een controleverklaring af. Ook in 2012 is er een goedkeurende verklaring afgegeven.

Externe toetsing

terug

terug

Op eigen initiatief

Beleid en strategie

Technology by MagStream Real Time Publishing